Explorer Mikael Strandberg

Jelousy and victimisation/Avundsjuka och offermentalitet

Nuuk

(Swedish version first, the English one follows)

“Svårast? Avundsjukan och offermentaliteten.”

Jag har den senaste tiden träffat många människor här i Nuuk. Främst grönländare som varit utanför ön, många i Danmark, men flera har varit över hela världen och har därför vad jag anser ett något större perspektiv. Men jag har också träffat danskar som bott här i många år, ja, flertalet större delen av sitt vuxna liv, med en grönländsk partner. Och några icke grönländare eller danskar. Jag nämner just detta faktum, för relationen danskar och grönländare är ju i allra högsta grad speciell. Därför är mötet med folk utifrån denna grupp mer intressant än någonsin. Hur ser de på Grönland och Nuuk?

Främst upplever de sin tid här som underbar. Spännande, fantastisk natur, trevliga människor och en känsla av det alltid händer något spännande i Nuuk och flera uttrycker som att det finns en känsla av guldruschen i Klondike. De använder just dessa ord, så det förefaller vara ett ganska vedertaget uttryck bland folk i stan. När jag frågar om baksidorna, så nämner i stora drag alla just avundsjukan och offermentaliteten bland en del grönländare. Jag har själv inte träffat på detta under den här korta tiden, så det är med stor sannolikhet något som visar sig med tiden.

”Det finns en känsla av att man bara har rättigheter, men inga skyldigheter”, berättade en kraftfull dam på flytande svenska häromdagen: ”Och det ställer till problem i ett modernt samhälle.”

Our host coming back to her flat to see that all is ok

Avundsjukan beskrivs ungefär som att de vill ha det du har, men utan att ha vare sig kunskap eller rätt att få tillgång till det. Ungefär som i Dalarna där jag kommer ifrån. Avundsjukan är ett gissel helt klart. Likaså det har med nationalism, som för mig personligen är det värsta. Många som jag träffat som är anställda av lokala företag här, berättar att ibland när det är möten, så talar man bara grönländska trots att det finns folk i rummet som inte kan det och trots att de kan fler språk än grönländska. Det skall sägas att det är många, många grönländare som inte kan grönländska av olika skäl. För mig är det så korkat det kan vara det här med att tvinga alla prata samma språk och någonting jag kommit i kontakt med över hela världen. Jag förstår att språket är en viktig del av ens identitet, men viktigast är alltid samtalet och kommunikation. Min önskan är självklart att alla pratade ett huvudspråk över hela världen för att kunna förstå varandra bättre. Om det är engelska, ryska, kinesiska eller grönländska spelar ingen roll för min del. Men förståelse betyder mycket.

Populism i Nuuk

Tveklöst är det så att det finns en stark spänning här i Nuuk. Lokalvalen sker idag och av vad jag ser, så råder även här en ganska stor populism. Vilket ju är en global trend just nu.

Jag tar upp detta mindre trevliga ämne för att det kommer upp så ofta i samtalen. Det sagt, så finns det inget annat ställe på jorden jag skulle vilja befinna mig på nu med min familj som storm trivs!

På väg hem med mat från en av världens dyraste matkedjor, Brugsen

Fortfarande är det så att jag stannar till, ser mig omkring och tänker:

”Är jag verkligen på Grönland?”

Nuuk

(English version)

“Most difficult? Jealousy and victimization.”

I have lately met a lot of people here in Nuuk. Mainly Greenlanders who´s been outside the island, many in Denmark, but quite a few all over the world and therefore have, as I see it, a bigger perspective. I have also met Danes who have lived here for many years, some most of their grown up life together with a Greenlandic partner. And I have met a few non-Greenlanders and non-Danes. I mention this fact due to that the relation between Greenlanders and Danes is very particular. For this reason, I have found it more interesting than ever to meet people outside that particular group and I have asked how do they see Greenland or Nuuk?

Most of them love their time here. It is exciting, great nature and outdoors, great people and a feeling that something exciting is happening in Nuuk all the time. Many say there´s a feeling of the Klondike Gold Rush in the air and this seems to be a well use phrase for many temporary visitors here. When I ask about the backsides of living here, many of them bring up jealousy and the issue of a mentality of being a victim among some locals. I haven´t come across any of this personally yet, but I am sure this is something which comes to air with time.

There´s a distinct feeling that one only has rights, but no responsibilities” , a powerful lady told me the other day in fluent Swedish. “And this is a cause for problems in a modern society.”

Our host coming back to her flat to see that all is ok

The jealousy issue is put forward as some people want everything you have, but without having neither the knowledge nor the right to access it. Pretty much the same feeling as in the state of Dalarna where I come and originate from in Sweden. There´s no doubt jealousy is a bad thing. But so is nationalism, which for me is even worse. Quite a few of the people I meet who come from abroad and are hired by local companies here, tell me that for example when there´s a company meeting, at times one just talks in Greenlandic even though there are people in the room who doesn´t speak the language. Even though the locals do speak both Danish and English. I´d like to add some of the nicest Greenlanders I have come across so far, they don´t speak Greenlandic for several reasons. For me, this is as dumb as it could be. And it is an issue I have come across in many places globally, where there´s is some kind of a populist nationalistic movement who wants to force everyone to talk a local tongue. I do understand that one´s language is part of one´s identity, but for me the dialogue and possibility to communicate is always more important. My wish is therefore that the world had one main language for a better understanding of each other. May it be Chinese, Russian, English or Greenlandic, that is of no importance to me at all. But I do know understanding each other is vital.

Populism thriving in Nuuk

There´s no doubt there´s tension among people here. Local election takes place today and as far as I can see through local media, populism is making headways here too. Which is unfortunately a global trend at this moment.

I am bringing up this less nice topic due to the fact that these issues always comes up during conversations here. Having said that, there´s no other place on earth I´d like to be right now with my family! We love it here!

On my way home over the mountain with goods from one of the most expensive foo chains on earth, Brugsen.

I still stop on and off, look around and think in awe:

”Am I really in Greenland?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.