Explorer Mikael Strandberg

Oväder och hemlöshet i Nuuk/Stormy weather and homelessness in Nuuk

Nuuk

“Det är många hemlösa i Nuuk” , berättar Beate, en av Pams vänner vid matbordet I vår lägenhet I huvudstaden. ”Några sover ute. Två av dem dog förra året. De frös ihjäl.”

Utanför fönstret är det nästan ingen sikt alls på grund av en snöstorm som drar förbi Nuuk. Eftersom det är helt fritt från träd här, är vinden en huvudfaktor som dominerar det mesta livet utanför fönstret. Tjejerna och jag hamnade i den när vi var och hälsade på andra nya vänner på morgonen. Det var iskallt, säkert -15 C med vindfaktorn inräknad, svag visibilitet och tjejerna undrade vad farsan dragit ut dem på. Det tog oss en och en halv timme att gå de tre kilometrarna tillbaka till lägenheten. Men de gnällde inte. Jo, Dana, tyckte det var för varmt och ville ta av sig mössan. Hon är ett mycket varmt barn. Det blev lite Expedition av det hela. Och jag tänkte på en bekant, Sebastian Copeland, som till följd av en extrem kyla och förfrusna fingrar gav upp sitt nordpolen försök ungefär samtidigt. Hans berättelse är värd att läsa. Jag känner igen från Sibirienturerna. Men vi förfrös inga fingrar, mycket på grund av att vi hade varit på färd 4 månader innan kylan kom, så kroppen var förberedd. Och det är till viss del därför vi är i Nuuk nu, för att förbereda oss på olika nivåer. Vi har tillgång till universitetets fantastiska bibliotek som rör Grönland på alla nivåer samt att tjejerna för ”lära sig” vad vinter och snö innebär. Och jag själv får komma in i tunggunget igen. Det gäller att förfina alla detaljer igen. Som att arbeta med kamera i kyla och snö. Det tar sin tid för fingrarna att vänja sig.

”Nu har ju kommunen skapat övernattningsplatser för alla hemlösa” , fortsätter Beate: ”Det är många äldre män, en del som inte vill jobba, andra som inte har råd till ett boende, det är en del kvinnor, men allt mer unga, som blir utsparkade för att de inte kan betala hyran. Där hamnar de lätt i missbruk och har svårt att at sig ur det hela. Men vi jobbar med att sätta upp 4-5 kliniker på olika håll på Grönland för att hjälpa dem ur missbruket och se till att de inte hamnar i miljöer som gör att de återfaller när de klarat av att ta sig ur det.”

 
Jag har ju sett att det hänger en del lirare som har klara drag av missbruk runt världens dyraste affärer nere i centrum, annars är första intrycket att levnadsstandarden är ytterst hög. I Nuuk Centrum trängs märkesvarorna med varandra och man kan få tag på det mesta att köpa, som tjockhjuliga cyklar som kostar multum. Här råder köpsamhällets vanliga kommers.

”Min pappa är jägare och fiskare. Han talar bara grönländska och hade länge slädhundar, men isen är inte densamma nu för tiden och han bor på en ö norröver, så han fick sluta en dag och avlivade alla hundarna”, Beate ryser vid minnet, men tillägger: ”Men han förklarade för mig att de här hundarna inte kan stå fastspända hela tiden, de är nästan vilda och måste få springa och vara ute i det fria.”


Grönland är en märkvärdig blandning av ett av världens dyraste och mest moderna ställen å ena sidan, och å den andra, det som kanske lockar mig mest, ett naturfolk som ännu kan jaga och fiska för att överleva. Det känns som om Grönland är världens mest spännande plats!

Och, det här är verkligen platsen att få ett riktigt perspektiv på detta med klimatförändringarna, som just nu torde vara ett av västvärldens mest omdebatterade ämnen och som måste vara inkluderat i det mesta som har med skapande att göra idag. Det är ett sorts favoritdjur viktigare än allt annat för många. Det jag lärt mig hitintills av att prata med en av forskarna här, ja, det ger perspektiv.

I korta drag anser den här forskaren att man skall ställa klimatförändringarna i ett vidare sammanhang. Det vill säga att här på Grönland så finns det andra saker som är viktigare för de människor som ser effekterna av klimatförändringarna, nämligen bristen på sysselsättning, missbruk, hopplöshet och inga pengar att köpa affärernas dyra varor för. Efter detta kommer klimatförändringarnas effekter. Eller de är en del allt detta.

PS.Nysnö!!! bara så ni vet, så har jag skidat tre kilometer i nysnö för att skicka denna rapport. Det är verkligen underbart att känna att man för ett ögonblick bryter ny mark. Jag kikade också, för jag skidade längs havet, för vak, men ingenting. Torsken får vänta.DS

 

English version:

Nuuk

”There´s many homeless people in Nuuk”, Beate tells us at the dinner table in our apartment in the capital: ”Some even sleep outside. Two of them died last year. They froze to death.”

There´s hardly any visibility outside our window right now, a snow storm is passing by Nuuk. Since there´s no trees here, the fierce wind is a main factor of any life on the outside. The girls and I, we ended up in the middle of it this morning on our way back home to the apartment after visiting some new friends near the University. It was freezing, probably if I include the chill factor of the wind, in the negative 15 C, hardly any visibility and I am sure the girls wondered what in earth is dad putting us through. It took us one and a half hour to walk the three kilometers back to the apartment. But they didn´t moan as they do when their mum is with us. Well, Dana thought it was unbearably hot and wanted to take her headgear off. She is such a warm bodied child. The walk back kind of turned into a small Expedition and I thought about an acquaintance of mine, Sebastian Copeland, who due to extreme cold and frostbitten fingertips ended his journey to the North Pole pretty much at the same time as us walking back home. His story is well worth a read. I know from my Siberian journeys. But I, and my partners on the journeys, have avoided frostbites so far. Very much due to the fact that we had spent ample time there before the cold hit us, so we were well prepared. And this is one of the main reasons why we are here in Nuuk right now. To prepare ourselves on different levels. For example, we can access the great library at the University due to my wife, which deals with all facets of this great island. The girls need to get used to snow, winter and cold. And I need to find my all ways again and refine the new ones, like working with cameras in this environment of cold and winter. Fingers need time to adjust to the cold.

“The local council have created overnight places for the homeless” , Beate continues: ”It is mainly grown up men, some who doesn´t want to work, others can´t afford an apartment, there´s a few women, but by the day, much more young people who get kicked out from their apartments because they cannot afford paying the rent. They easily end up in drug- or alcohol dependency and have problems getting out of it. But we are working with setting up 4-5 clinics all over Greenland to help them get out of this dependency and see to that they don´t end up in it again, by creating an environment away from what they are used to and often return to after they have gotten out of the problem, but when they return back home, they end up in it again.”

Downtown Nuuk

 I have noticed there´s a few dudes with addictions hanging around the most expensive stores on earth downtown Nuuk. Otherwise I have been blown away by the high standard of living here and there´s a new mall, Nuuk Centrum, where brand names fight for a place in the light and you can buy pretty much anything you think you need. Like fat tired mountain bikes with extra ordinarily high prices! It creates another type of dependency and is indeed the normal buy and sell commercial center for those who have money.

“My dad is a hunter and fisherman. He speaks only Greenlandic and for ages, he had sledge dogs, but since the ice is not the same as it used to be, and he lives on an island further north, he had to put them to death one day because they had no use anymore” , Beate says and shivers at the memory: “But he explained to me, that these dogs, they are not made for a life tied up to a chain, they´re half wild, need their freedom and need to run and hunt.”


Greenland comes across as a peculiar mix of one of the most modern and expensive places on earth, on one side, and on the other, which appeals to me more, a country with local people living close to nature who still can hunt and fish to survive. Right now, it feels like Greenland is the most exciting place on earth!

And, as important, it is definitely the place to get a true perspective on the issue about climate change. An issue which is one of the most discussed subjects on earth today, especially on the political level, And it has also penetrated into the creative world of film and art. It has become like a favorite toy more important than anything. You need to be involved! Which I am, and I have learnt some very interesting insights talking to one researcher on the subject here.

It took us 1½ hour to trot back in the storm, 3 km

In short:

Outside our window

This specific researcher argues that one needs to apply climate change to a much bigger picture as regards to Greenland. Right now there are more important things for local people here than climate change. Like having no work, addiction, hopelessness and lack of money to buy things and food at these overpriced stores. This would then be followed with the effects of climate change. Or, they are part of the other problems mentioned.

PS. Fresh snow!!! Just so you know, I have skied 3 km to send this report and the feeling of breaking new ground in new fresh snow, is just such a wonderful feeling! I skied next to the sea on the lookout for any movement of cod. Nothing yet! DS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.