Explorer Mikael Strandberg

Jag tror självständighet kommer att inträffa snart/I believe that independence will happen soon

(Swedish version first, the English one follows)

Jag sitter här i ännu en snöyra som anlänt efter gårdagen som bjöd på ett värmande vårväder och funderar på det här med Grönland och självständighet. En kort reflexion följer:

Den senaste tiden har jag träffat regeringsmedlemmar i landets självstyre regering, jurister med inblick i konstitutionen, byråkrater för stora världsomspännande organisationer och lokala politiker. Helt fantastiskt spännande och trevliga människor som verkligen gett perspektiv på det här med Grönland, Danmark och ämnet självständighet. Dessutom är de alla oerhört jordnära, kloka och tillgängliga. De kan exempelvis alla hittas och kontaktas endera via mejl eller mobil via organisationens eller regeringens hemsida exempelvis.

Nu när jag vet en hel del mer om det här med självstyre och tankar runt självständighet från kolonialmakten Danmark, för det är de tveklöst än idag, danskarna, så har jag insett att vi befinner oss här i en mycket spännande tid!

Det känns i luften, det här med självständighet, för som det är nu med självstyret, så innebär det konkret att de sköter en hel del av sina egna affärer, förutom exempelvis försvarsfrågor och utrikesaffärerna som sköts av danskarna. Det skall också tilläggas att danskarna är klart övervägande i antal i de stora tunga posterna i de ledande ekonomiska företagen och organisationerna här. Och det är en av många frågor som jag finner obegripliga, men mest undrar jag:

Hur har danskarna klarat av under så oerhört lång tid (300 år) hålla Grönland borta från resten av världen utan att andra länder och samfund protesterat?

Läser man dansk- eller engelskspråkig lokalmedia här, främst Arctic Journal och Sermtisiaq, så genomförs där ständiga, som jag ser det, kampanjer för hur usel ekonomin är, skrämselpropaganda att om man tar bort blockstödet blir det katastrof (men det är ju inte så stort om man sätter allt i ett större global perspektiv, 3.7 biljoner danska kronor, inte så mycket för rika kineser, kanadensare, ryssar och amerikaner) och att befolkningen är för liten och för okunnig för att själv styra. Klart det ligger sanning i det hela, men det finns ju bättre och fler alternativ än danskarna som inte ens säger förlåt för att de kolonialiserat ön och sett till att folk har tappat självförtroendet helt och hållet. På ytan ser ju det här ut som om danskarna vill fortsätta leka arktisk stormakt, för om de förlorar Grönland och Färöarna, vilket ger stora inkomster till Danmark i form av fisket och stora pengar från NATO (säger ryktet), så är det ju helt plötsligt…ja, inte så mycket vare sig till yta eller ekonomisk makt. Och Danmark kan knappast hävda att de ingår i Arktis.

Självklart är det så att de bägge länderna har ett mycket speciellt förhållande efter 300 år av någon form av förhållande. Ofta nämns att de flesta grönländare har hög halt av gener från Danmark. Och säkert är det så, men för det behöver man ju inte vara en del av det danska riket. Konkret, om man bara ser till dess geografiska placering och folks kultur, så verkar ju Kanada och Ryssland som mycket bättre alternativ som ekonomiska partners.

Om man skall tro den media jag läser, så är landets befolkning på runt 56 000 människor övervägande för självständighet, men den delen sägs vara halverad i de som inte vill ha en lägre levnadsstandard än de har nu. Mycket märkvärdig åsikt tycker jag. Främst är det runt 21 000 inuiter som lever i mindre samhällen, fiskare och jägare, som är beredd att ta en lägre standard till vilket pris som helst för att få självständighet, vilket säkert inte gör alltför stor skillnad för dem. Utan det är Nuuk som är bekymret. De klena storstadsborna.

Men, alla de jag mött i ämnet självständighet bor i Nuuk och de har varit så inspirerande, kunniga och intressanta att jag tror att jag får uppleva självständighet under min livstid.

 

(English version)

I am sitting here in the flat looking out of the window. Another day of incessant snowing! After yesterday’s sunny warm spring like day I was hoping better weather was coming up! Anyway, I am sitting here contemplating the issue of Greenland and independence. A short reflection of the issue below:

Lately I have had the pleasure of meeting a lot members of parliament belong to the islands self-rule, lawyers dealing with a possible new constitution, bureaucrats belonging to globally big organizations and local politicians. Incredibly exciting and they´re all extremely nice people who have given us a proper perspective on this issue about Greenland, Denmark and independence. On top of that, they turn out being very down to earth, intelligent and accessible. For example, every one of them can be found on respective homepages with email and mobile number.

So, now when I do understand these issues with self-rule and thoughts around independence from the colonial power Denmark, which they´re no doubt still are today, I have also understood we are very privileged to be here this extraordinary interesting time of history!

It is in the air, independence, for as it is right now with self-rule, it basically means that they run most of their own affairs but not extremely important questions like defense and foreign policy, which is run from Copenhagen. Important to add is that a major part of important posts in big companies and economic organizations are headed by Danes. And that is one of many issues which are really hard to understand or grasp. But most of all, I ask myself this:

How in Earth have the Danes been able to, under such a long time (300 years) to keep the situation in Greenland away from the rest of the world and communities protesting its handling of the island and its people?

If I judge by reading the local Danish or English speaking media, generally the Arctic Journal or Sermtisiaq, most articles on the subject is more like anti-independence campaigns mainly made to scare, noting what a disaster the economy is, what catastrophe it will be if they become independent and the Danes take away their yearly grant of 530 million dollars (which, if you put it in a bigger perspective, isn´t that big really, if you apply it to rich countries like China, the US; Canada and Russia who could be future coop actors) and that the country’s population not only is too small to be able to run a country with a good economy, but also generally too untrained and ignorant to do it. I am sure there´s some truth in these statements, but there´s definitely better opportunities than the Danes who doesn´t even ask for forgiveness and say their regret what they have been doing the last 300 years, which have ruined the self-confidence of the people badly. And much more. On paper it looks like the Danes want to continue to behave like a major political player on the Arctic stage, but if they lose both Greenland and the Faroe Islands, who both give big incomes to Denmark from primarily fishing but also big grants from NATO (a rumor says over and over again), so….I guess, losing this would mean becoming a minnow on the world stage. Once that happens, they can´t claim to belong to the Arctic…..

There´s no doubt, however, that the two countries have a very special relationship after 300 years of some sort of a relationship. It is often mentioned in media, and by meeting people, that most Greenlanders have a high dose of Danish genes in them. Which might possibly be the case, but for this reason only, one doesn´t have to be part of Denmark. Plainly if one just takes a look at the map of this geographical region and culture, being closer to Canada and Russia economically, seems like a better alternative.

If believing the media I follow here, most of the islands about 56 000 inhabitants are for independence, but at least half of them only want independence if they can keep their high standard of living. For me, this is a very odd opinion. But the biggest part of those who want independence at any cost, a lesser standard of living ain´t a big deal, because they´re mainly fishermen and hunters from smaller and poorer communities. The big elephant in the room in this case is Nuuk. The weak city people.

But, having said that, every single one I have met and been inspired by as regards to independence, are from Nuuk and they have made such an impact they I have a feeling I will experience Greenland having their independence before I move on to higher exploration.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.